skip to first question on page
Dewiswch iaith arall / Select another language
Y Gronfa Loteri Fawr yw'r ariannwr cymunedol mwyaf yn y Deyrnas Unedig, yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o'r holl arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Mae gennym dros £30 miliwn ar gael i'w ddosbarthu yn ystod 2016/17 yng Nghymru i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl mewn angen mwyaf.
 
Rydym yn deall bod anghenion cymunedau'n newid trwy'r amser, felly rydym yn adolygu ein prosesau'n barhaus i sicrhau ein bod yn rhoi'r gwasanaeth gorau posib. Ym mis Hydref 2015 defnyddiwyd adborth gan gwsmeriaid i wneud rhai newidiadau bach i wella'n rhaglen grantiau mawr, Pawb a'i Le. Yn awr rydym eisiau gwybod sut y gallwn wneud y rhaglen hyd yn oed yn well a sut y gall diwallu anghenion eich cymunedau yn y ffordd orau. Rydym yn ystyried lansio fersiwn ddiwygiedig neu newydd o'r rhaglen.
 
Nod yr arolwg hwn yw helpu ni i glywed mwy o’ch barn am y rhaglen ariannu Pawb a'i Le bresennol a sut y gellir ei gwella. Ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli dros fudiad sydd wedi ymgeisio am grant cymunedol neu un a allai wneud hyn yn y dyfodol? Ydych chi'n cefnogi mudiadau i wneud ceisiadau grant neu redeg prosiectau cymunedol? Ni waeth p'un a ydych wedi ymgeisio i'r rhaglen o'r blaen ai beidio, rydym eisiau clywed eich barn. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau'n cwblhau cwestiynau a ganlyn.