Skip survey header

HOOGWATER

In januari 1995 zorgde een gevaarlijk hoge waterstand van de Rijn voor dreigende dijkdoorbraken in Gelderland. Na deze bijna-ramp zijn op veel plaatsen ingrijpende maatregelen genomen om de waterveiligheid te vergroten. Nu, bijna 25 jaar later, worden door de waterschappen nieuwe maatregelen voorbereid om in te spelen op hogere rivierwaterstanden en heftiger neerslag. Dit moet leiden tot een waterveilig Nederland in 2050. We willen graag uw mening horen over dit onderwerp. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten. Hartelijk dank voor uw medewerking.

2. Heeft u het hoge water in 1995 van dichtbij meegemaakt? 
5.

Maakt u zich wel eens zorgen over hoogwater in de grote rivieren in dit gebied en het risico op een overstroming?

6.

Welk cijfer zou u – in relatie tot hoogwater - geven aan de waterveiligheid in uw buurt?

8.

Weet u welke dijk het gebied beschermt waar u woont?  

9.

Denkt u dat uw straat onder water komt te staan als de dijk breekt bij Emmerik?

10. Op onderstaande kaart is de situatie aangegeven vanaf 1995. Waar zaten destijds de kritieke plekken in de dijk die de Liemers en een deel van de Achterhoek beschermt? Welke dijkvakken zijn sindsdien versterkt? Wat is het programma voor de komende jaren. 
11.

Herinnert u zich het hoogwater van 25 jaar geleden?

12.

Hoe waardeert u de maatregelen die na 1995 zijn getroffen?

13.

Vindt u dat dit gebied veiliger is voor hoogwater dan 25 jaar geleden?

14.

Verwacht u dat we in dit gebied in de komende 25 jaar nogmaals zo’n dreiging als in 1995 meemaken?

15.

Hoe waardeert u de maatregelen die in de komende jaren op stapel staan?

16.

Weet u wat u zou moeten doen bij een dijkdoorbraak? 

17.

Heeft u voorzorgsmaatregelen getroffen met het oog op een eventuele toekomstige overstroming of evacuatie? Denk bijv aan aanpassingen aan uw woning, noodpakket, geen vaste vloerbedekking, geen elektrische apparaten in de kelder, wonen op eerste etage, aanschaffen van een pomp, hoger plaatsen van stopcontacten. 

18.

Zou u behoefte hebben aan een verzekering tegen overstromingsschade?

19.

Heeft u wel eens gehoord van  Weet van Water?

21.

Heeft u maatregelen genomen? Denk aan bijv minder tegels in de tuin, opvangen van regenwater, planten van meer bomen

22.

Bent u bereid om uw eigen woning/tuin aan te passen voor dit doel?