Skip survey header

Průzkum mezi pracovníky pomáhajících profesí o uživatelích psychedelických látek

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za zájem o pomoc s realizací výzkumného projektu. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto informaci pro účastníky studie. Kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT prohlašujete, že souhlasíte s textem informovaného souhlasu, a potvrzujete svou účast ve studii.
 
Účast ve studii znamená jednorázové vyplnění anonymního dotazníku. Dotazník je zaměřen na Vaše postoje k tématu užívání psychedelik z hlediska regulace a legislativy, Váš názor na současnou a žádoucí podobu služeb pro uživatele psychedelik. Dále se ptáme na Vaše zkušenosti s uživateli psychedelických látek a Vaše vlastní zkušenosti s užitím psychedelických látek, pokud nějaké máte. Vyplnění celého dotazníku zabere přibližně 15-30 minut. Zodpovězení všech otázek není povinné, ale abychom mohli data využít, dotazník musíte projít až do konce. Vyplněním dotazníku Vaše účast na studii končí, nebudete požádáni o kontakt a po vyplnění dotazníku nebudete za žádných okolností kontaktováni realizátory studie.
 
Veškeré údaje o vás jsou anonymní a Vaše účast zcela dobrovolná. Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv ukončit, v takovém případě však data nebudou využita pro následné analýzy.  Vaše odpovědi nebudou prezentovány na úrovni jednotlivého dotazníku, informace budou zpracovány hromadně v rámci celého výzkumného souboru.
 
Poznámka: Pro potřeby tohoto výzkumu mezi psychedelika řadíme i některé látky, které nejsou za psychedelické typicky považovány (konopí s obsahem THC, MDMA, ketamin aj.), ale za určitých podmínek mohou některé psychedelické účinky vykazovat. Psychedelickým účinkem máme na mysli schopnost vyvolat stavy změněného vnímání, myšlení a pocitů, které nejsou za běžných okolností prožívány, s výjimkou např. snů.
Vzhledem k rozšířenému užívání některých z těchto látek, a současné absenci specifické péče pro jejich uživatele, jsou proto do následujících otázek zahrnuty. V případě konopí nás zajímá to s obsahem THC, kdy je motivací či důsledkem jeho užití psychoaktivní účinek (neptáme se na mastičky, mýdla apod.). Podobně platí i pro další látky, které lze užít i za jiným účelem (např. muškátový oříšek). Plný seznam látek je k dispozici zde.


Děkujeme za Váš čas.
..................................................................................................................................................................................

 
Pro účast ve studii musíte souhlasit s přiloženým informovaným souhlasem. Před vyplněním formuláře si jej prosím přečtěte zde: INFORMOVANÝ SOUHLAS.

PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DOPORUČUJEME POUŽÍVAT POČÍTAČOVÝ MÓD (DESKTOP VIEW). MÓD TABLETU A MOBILU VÁM VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU MŮŽE VÝRAZNĚ PRODLOUŽIT.

Tento dotazník je součástí projektu “Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik” (TJ02000156), který realizuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.