Skip survey header

СОГЛАСНОСТ ЗА СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА, ЧУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Со пополнувањето на податоците, потврдувам дека оваа оваа е-Изјава, ја давам во согласност со постојната важечката законска регулатива од областа на заштита на личните податоци во државата, истовремено давам СОГЛАСНОСТ - ЛЕК-Скопје ДООЕЛ Скопје и компаниите дел од Novartis Групацијата, како Контролор/Обработувач на збирки на лични податоци да ги собира, да ги обработува, да ги чува и да ги пренесува СЛЕДНИТЕ моите лични податоци
 
This question requires a valid email address.
Запознат сум дека личните податоци ги давам за ЦЕЛИТЕ на:
  • ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - да ме контактира со промотивни понуди за своите производи, промотивни материјали, информирање за промотивни и непромотивни маркетинг настани, корпоративни настани, достава на информации и резултати за спроведени медицински истражувања, маркетинг истражувања, обезбедување информации за професионален развој, а преку контакт информациите кои ги наведов.
  • континуираната медицинска едукација
8. Дополнителни канали за добивање на известувања и покани
Запознат сум:
  • Лек Скопје ДООЕЛ Скопје ги користи собраните лични податоци со цел управување на релациите со здравствените работници и ги задржува таквите податоци исклучиво за потребното време и строго за целта определена за управување со оваа врска.
  • Лек Скопје има имплементирано физички, технички и организациски мерки за заштита на личните податоци кои ги собира, да обработува, да чува и пренесува.
  • со постоењето на правото на пристап и право на исправка на моите лични податоци, бесплатно бришење, право на приговор, право на преносливост, право на ограничување односно повлекување на согласноста за собирање, обработка, чување и пренос на моите лични податоци, во секое време, бесплатно, со поднесување писмено барање во ЛЕК односно на следнава e-mail адреса: lek.skopje@sandoz.com
  • со писмено барање до Лек Скопје, без надомест, да побарам од Лек Скопје моите лични податоци да не бидат користени  за промотивни активности односно активности од дректен маркетинг.
Во случај на промена на личните податоци дадени од мене во точка 1 од овој е-Изјава, се обврзувам да ја известам Лек Скопје со поднецување на известување на следнава адреса lek.skopje@sandoz.com
Оваа согласност влегува во сила со денот на достава на оваа моја согласност преку овој е-канал и е во примена до денот на нејзино отповикување доставено на на следнава адреса lek.skopje@sandoz.com