Skip survey header

Stichtse Rijnlanden Evaluatie Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Onderzoek communicatie en participatie

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt. In het project de Sterke Lekdijk wordt veel aandacht besteed aan communicatie en participatie. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe de huidige communicatie en participatie wordt gewaardeerd en waar nog verbeterpunten zitten. De resultaten worden gebruikt om de communicatie en participatie verder te optimaliseren.  
Alvast hartelijk dank. Het invullen van deze lijst vraagt ongeveer acht minuten.
 
Sterke Lekdijk
1. Bent u op de hoogte van de plannen om de Lekdijk te versterken? 
3. Via welke middelen heeft u over het project gehoord? (meerdere antwoorden mogelijk)
4. Stelling: Het is belangrijk dat de rijksoverheid en het waterschap de dijken versterkt. Wat vindt u?
6. Weet u wat er staat te gebeuren tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis?
7. Bent u bij de bewonersavonden in september geweest?
9. Bent u bekend met de werkgroepen/thematafels op dit dijkversterkingstraject? 
13. Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe groot is uw interesse voor de dijkversterking in uw omgeving? (1 = laag / 10 = hoog)
Space Cell 12345678910
=>
15. Wat vindt u een prettige manier van informeren?
Bewonersavonden vinden traditioneel plaats op locatie, waar we met u het gesprek aan kunnen gaan. Naar de toekomst toe, kijken we ook naar digitale mogelijkheden voor bewonersbijeenkomsten. Daarover willen we u enkele vragen stellen.  
17. Ik sta open voor digitale bewonersavonden. 
18. Stelling: Als bewonersavonden digitaal zouden zijn, zou ik eerder geneigd zijn deel te nemen. 
19. Ik heb een voorkeur voor een: 
Contact
21. Op welke wijze heeft u contact (gehad) met het waterschap?
22. Als u contact heeft gehad, hoe vaak was dat?
23. Heeft u wel eens een vraag gesteld aan het waterschap? 
24. Zo ja, op welke wijze? 
25. Met wie heeft u contact gehad? 
26. Wat was de aard van de vraag?
25 jaar hoog water / dijkversterkingen 

In 1995 was er voor het laatst op grote schaal hoogwater in Nederland. Sindsdien is er gewerkt aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar ook project Sterke Lekdijk deel van uit maakt. 
 
29. Heeft u het hoogwater en de dreigende dijkdoorbraak van 1995 van dichtbij meegemaakt? 
31. Maakt u zich wel eens zorgen over hoogwater in de Lek en het risico op een overstroming? 
33. Welk cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 zou u - in relatie tot hoogwater - geven aan waterveiligheid  in uw buurt? 
Space Cell 12345678910Kan ik niet over oordelen
=>
34. Weet u of uw straat overstroomt bij een dijkdoorbraak? 
Deeltraject Culemborgse Veer - Beatrixsluis 
Het deeltraject Culemborgse Veer - Beatrixsluis zit nog in de eerste helft van de verkenningsfase. Dat houdt in dat we veel informatie nog in kaart moeten brengen. Daarbij is de omgeving belangrijk. U kent immers het gebied het best. 
36. Is het projectteam Culemborgse Veer - Beatrixsluis voldoende zichtbaar?
37. Wordt u voldoende op de hoogte gehouden van de vorderingen van het traject?
39. Op welke manier zou u betrokken willen worden/blijven bij het project?
40. Weet u wie de omgevingsmanager is van het deeltraject?
41. Heeft u wel eens een vraag gesteld aan de omgevingsmanager? 
43. Zou u willen meewerken aan een diepte-interview voor verdere toelichting op de antwoorden? Vermeld dan svp uw telefoonnummer. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. (Uit de aanmeldingen wordt een keuze gemaakt. Omdat dit onderzoek ook wordt uitgevoerd op andere dijktrajecten langs de Lek, streven we naar een evenwichte verdeling van de diepte-interviews)  
44. We willen u graag op de hoogte houden van de resultaten van dit onderzoek. Zou u om die reden svp uw mailadres willen doorgeven?